10 trường hợp được miễn phép xây dựng được áp dụng 1/1/2021

 
Tin tức liên quan